Jesteś tu: » Strona główna

 


 1 września 2015r. zapraszamy wszystkich uczniów, przedszkolaków, rodziców oraz nauczycieli

na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016:

 • godz. 8.00 - Msza św. w kościele NMP Królowej Aniołów w Adamowicach
 • godz. 9.00 - powitanie nowego roku szkolnego na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Adamowicach 


RODZAJE POMOCY MATERIALNEJ UDZIELANE UCZNIOM Z TERENU GMINY LYSKI

1. POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM – STYPENDIA SZKOLNE
Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Lyski. Miesięczna  wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456,00 zł. netto (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać ze strony www, a także w Urzędzie Gminy w Lyskach (pok.20) oraz w sekretariatach szkół.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z zaświadczeniami o dochodach składa się do 15 września br. szkolnego w Urzędzie Gminy (pok. 20) lub w sekretariacie szkoły.
Dodatkowe informacje dotyczące stypendium można uzyskać pod numerem telefonu (32) 43–30-174  w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach.

Pobierz wniosek o stypendium 

2.    ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Lyski znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci jednego lub obojga rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia, innych szczególnych zdarzeń losowych).
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 Pobierz wniosek o zasiłek


 

3. WYPRAWKA SZKOLNA

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest:

1. uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej

    - dochód nie może przekroczyć 574,00 zł netto na osobę w rodzinie,

2. uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe (574,00 zł netto) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej – 5 % uczniów objętych programem i przyznanych na podstawie decyzji dyrektora szkoły,

 

3. uczniom:


    a) słabowidzącym,

 

    b) niesłyszącym,

 

    c) słabosłyszącym,

 

    d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 

    e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 

    f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 

    g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 

  h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych - klas III, V i VI, gimnazjów - klas II i III.

 

Wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników można pobrać tutaj, w sekretariatach szkół oraz  w Urzędzie Gminy (pokój nr 30).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać do 07.09.2015r. w sekretariacie szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać.
APEL ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY W SPRAWIE DOPALACZY

W związku z licznymi doniesieniami na temat szkodliwości dopalaczy prosimy wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z apelem Śląskiego Kuratora Oświaty. Treść apelu wraz z innymi przydatnymi informacjami mozna znaleźć tutaj.Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Adamowicach

na rok szkolny 2015/2016

 1. Czogała Dominik Paweł  
 2. Gawron Wiktoria Maria
 3. Gembalczyk Tomasz Dawid 
 4. Godula Samuel Dominik
 5. Harnasz Natalia Marta 
 6. Jendrzejczyk Natalia Patrycja
 7. Lampka Szymon Piotr 
 8. Las Julia Izabela 
 9. Merkel Natalia
 10. Stoś Dominik Szymon 
 11. Szulik Milena   

 Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego w Adamowicach

 

na rok szkolny 2015/2016

 

 1. Jonderko Klaudia Anna
 2. Krajczy Anna Maria
 3. Kręcichwost Julia Monika
 4. Niewrzoł Wojciech
 5. Piechula Emilia Natalia
 6. Przybyła Robert Franciszek

           
W tym roku szkolnym ZSP Szkoła Podstawowa w Adamowicach bierze udział 
w projekcie "Szkoła z przyszłością".
 W ramach tego projektu w szkole prowadzone są następujące zajęcia:
 -zajęcia językowe (język angielski) 
- zajęcia matematyczne


 "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego". 
Regulamin oraz wymagane dokumenty znajdują się w Plikach do pobrania (dół strony) .

 

 

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE


Ministerstwo Edukacji Narodowej utworzyło stronę 


www.men.gov.pl/mam6lat


adresowaną przede wszystkim do rodziców dzieci sześcioletnich,

którzy będą podejmowali decyzję o dalszej edukacji przedszkolnej lub szkolnej swoich dzieci.


Zapraszamy na wskazaną stronę.

 


 

 

Dzień Zabawy w Wesołym Miasteczku

 

Wesołe Miasteczko to magiczna kraina, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Dzieci odkrywają tu smak radosnych wrażeń, a dorośli na chwilę zapominają o poważnych sprawach i znów cieszą się życiem.

Kartka z kalendarza 02-09-2015
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma